سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ویدا علی پناه – دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی
جواد ناظمی رفیع – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز، موسسه تحقیقات آفات و بیماری
حسین لطفعلی زاده –
امین صادقی –

چکیده:

گونه های خانواده Pteromalidae طیف وسیعی از دشمنان طبیعی را تشکیل داده و نقش مهمی در کنترل بیولوژیک حشرات آفت دارند. هم چنین افراد این خانواده گونه های مختلفی از راسته های بزرگ حشرات نظیرColeoptera ،Diptera Lepidoptera، Hymenoptera و Homoptera را پارازیته می کنند. نمونه برداری در سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۹ در شهرستان سنندج توسط تله ی مالیز و تور حشره گیری صورت گرفت. نمونه به داخل الکل ۷۰ درصد منتقل و توسط کلیدهای شناسایی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده ۱۷ گونه از مناطق مختلف شهرستان سنندج جمع آوری شد که در بین آنها دو گونه ی Stenoselma nigrum Delucchi, 1956 و Boucek, 1954 Apsilocera sp برای اولین بار از ایران گزارش شد.