مقاله گزارش دو گونه نماتود از جنس های Acrobeloides Cobb, 1924 و Nematoda: Cephalobidae) Cephalobus Bastian, 1865) از استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: گزارش دو گونه نماتود از جنس های Acrobeloides Cobb, 1924 و Nematoda: Cephalobidae) Cephalobus Bastian, 1865) از استان سمنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتودا
مقاله ریخت شناسی
مقاله Cephalobus ،Acrobeloides
مقاله توصیف
مقاله سمنان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرزادی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتودهای آزادزی خانواده Cephalobidae باکتری خوار بوده و در غالب خاک ها یافت می شوند. در بررسی نمونه های خاک استان سمنان، دو گونه از نماتودهای این گروه شامل Bastian, 1865 Cephalobus persegnis و Acrobeloides nanus (De Man, 1880) Anderson, 1968  به ترتیب از ریزوسفر علف هرز و زردآلو جداسازی و شناسایی گردیدند. در گونه اول برجستگی های لبی وجود نداشته، لب های جانبی کوتاه بوده، اسپرماتکا و کیسه عقبی رحم کوتاه، دم استوانه ای بوده و در برخی از نمونه ها دارای زائده انتهایی می باشد. در گونه A. nanus، قسمت ابتدایی مری دوکی شکل و برجستگی های لبی غیردوشاخه و نوک تیز می باشد. در هر دو گونه کوتیکول غیرمنقوط و صاف، محفظه دهانی از سه قسمت cheilostom، gymnostom و stegostom تشکیل شده، اسپرماتکا و کیسه عقبی رحم کوتاه می باشد. جداول اندازه گیری و تصاویر مربوط به گونه ها تهیه گردیده است. هر دو گونه برای اولین بار از استان سمنان و دومین بار از ایران و افراد نر گونه C. persegnis برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.