سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرنگیس قاسمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم
اصغر آل حسینی – کارشناس ارشد
عبداکریم نائل – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

کشاورزی پایداریک نظام سودمند پایدار و متکی برحفظ منابع طبیعی است و مدیریت تلفیقی آفات ازمولفه های مهم توسعه پایدارکشاورزی است که مبارزه بیولوژیک علیه افات را پیشنهاد می کند بنابوجود جنگلها و سطوح وسیع زیرکشت دراستان فارس شناسایی شکارگرانی ازجمله عنکبوت که درانی مبارزه بیولوژیکی شرکت دارند ضروری میباشد دراین مطالعه عنکبوتها دردو جنگل نودان و فیروزآباد فارس با دست شیشه دهان گشاد تورحشره گیری و اسپیراتور درهرماه ۱۳۹۱-۹۰ جمع آوری و دراکل ۷۰درصد با برچسب مشخصات به ازمایشگاه منتقل شدند از۱۹ خانواده شناسایی شده براساس کلیدهای تاگزونومیکی و تایید مراجع ذیصلاح ۷خانواده برحسب فراوانی به شرح زیربرای اولین باردراستان فارس گزارش گردید. Linyphiidae, Agenelidae, Amaurobiidae, Pisauridae, Tetragnathidae, Atypidae, Thomisidae