سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ماهش آپادهایایا – استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا
گریگوری استاپس –

چکیده:

مطالعه تاثیر کاربرد مواد اللوپاتیک موجود در برگ های علف هرز هوری الیسوم در مرحله روزت بر پدیده سبز شدن برخی از بذور به صورت یک روش بررسی در شرایط خاک در سال ۲۰۰۹ و دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا انجام شد. آزمایش بر اساس تاثیر اللوپاتیک محلول حاصل از شستشوی برگ های هوری الیسوم با غلظت ۴% حجمی و اثر آن بر درصد سبز شدن بذور گیاهان جونگراس، فستوکا، بلوبانچ و چیتگراس که گونه های همراه جامعه هوری الیسوم محسوب می شوند و همچنین روی بذر های خود گیاه هوری الیسوم انجام شد. آزمایش در گلدان های کوچک و در خاک صورت گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه برگ های هوری الیسوم در مرحله روزت دارای ترکیبات آللوپاتیک محلول در آب است که بر درصد سبز شدن بذور خود و برخی از گیاهان در خاک تاثیر دارد. همچنین بررسی های انجام پذیرفته به کمک محلول حاصل از شستشوی برگی روی بذر چیتگراس و بلوبانچ این بذور بیش از سایر بذر ها به این ترکیبات حساس هستند. همچنین در این بررسی اثرات خودبازدارندگی رشد و نمو مواد آللوپاتیک این گیاه روی استقرار اولیه گیاهچه های این علف هرز نیز به اثبات رسید. بنابراین اینگونه اثرات اللوپاتیک هوری الیسوم می تواند از انجا که بر استقرار گیاهچه های بیشتر در مجاور گیاه مادری موثر است قابل اهمیت باشد.