سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
آرش احمدزاده – دانشجوی ارشد سازه، بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق با ساخت ۱ عدد تیر T شکل پیش تنیده با بتن خود متراکم (SCC) وبارگذاری آن به بررسی رفتار شرایط بهره برداری، سعی شده است تا گامی جهت معرفی و عملکردتلفیق این دو فن آوری برداشته شود تیر در اندازه واقعی با مشخصات ۵۳۵mm=bf ،bw =195mm ، ، tf =110mm ، L=9000mm،h =710mm بر اساس آئین نامه بارگذاری پل AASHTO آئین نامه بارگذاری پل ایران ( نشریه ۱۳۹ وزارت راه وترابری، کامیون ۴۰ تن ) محاسبه ساخته شده و سپس به صورت آزمایشگاهی بارگذاری شده است. بکمک ابزارهای اندازه گیری مختلف نصب شده، قبل و از بتن ریزی تیر و در حین بارگذاری، تغییر شکلها و کرنشهای بتن و فولاد تحت باربهره برداری قرائت وارزیابی های لازم صورت گرفته و گزارش شده است.در نهایت نتیجه گیری شده است که استفاده از تیرهای اصلی پل، ساخته شده با بتن خودمتراکم پیش تنیده، هم از جهات اقتصادی و هم از دیدگاه اجرایی و دوام می تواند در سیستم پل سازی دنیا و از جمله ایران تحول اساسی ایجاد نماید.