سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی نوقابی – کارشناس ارشد راه و ترابری
سیدصابر ناصرعلوی – دانشجوی دکتری راه و ترابری
مهدیه قاسمی نوقابی – کارشناس کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

در این تحقیق میزان خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسیله نقلیه درایران با سایر کشورها مقایسه شدهاست بررسی ها نشان داد که میزان تصادفات ناشی از خستگی درایران تقریبا ۲۰ تا ۴۰ درصد کل تصادفات سالانه می باشد و این میزان درسایر کشورها ۸ تا ۱۷ درصد می باشد عوامل موثر در تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی شامل نوع وسیله نقلیه زمان وقوع، وضعیت روحی – جسمی راننده قبل ازمسافرت نوع بار وسیله نقلیه فاصله از پاسگاه سن راننده سابقه رانندگی، میزان خواب راننده قب لاز سفر مدت زمان رانندگی و مسافت طی شده قبل از وقوع تصادف وضعیت جوی و یکنواختی مسیر با استفاده از گزارش پلیس نیز درصحنه تصادف مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت براساس این گزارش بیشترین وسایل نقلیه درگیر در تصادفات ناشی از خستگی وسایل نقلیه سواری و بعد از آن کامیون می باشد بیشترین تصادفات ناشی از خستگی در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ صبح رخ داده است در ۶۱/۷ % تصادفات ناشی از خستگی نوع بار وسیله نقلیه فاسد نشدنی بوده است بیشترین سن راننده درگیر در تصادف ۵۷ کمترین آن ۲۱ سال و متوسط سن رانندگان ۳۴ سال است و بیشتر رانندگان درگیر در تصادفات ناشی از خستگی ۲۳ ساله می باشند بیشترین سابقه رانندگی ۲۹ سال کمترین آن کمتر از یک سال و متوسط سابقه رانندگی ۸ سال است .