گروههای ذینفع در استفاده از رسانههای اجتماعی

رسانه های اجتماعی در هنگام زلزله و سونامی ژاپن، به صورت گستردهای برای تسهیل ارتباط دوطرفه و هماهنگی برای تلاشهای امدادی بود. رسانه های اجتماعی متفاوت در زلزله و سونامی شرق ژاپن توسط چهار گروه استفاده شد: ارائه دهندگان محتوا و متقاضیان محتوا داخل کشور ژاپن، ارائه دهندگان محتوا و متقاضیان محتوا خارج از کشور ژاپن. درحالیکه رسانه های اجتماعی در بحران پیشآمده دارای برخی از نتایج منفی بوده اما بهصورت کلی در جهت مهار فاجعه و پاسخ به آن کمک مناسبی بوده است.

در این مورد رسانه های اجتماعی علاوه بر استفاده افراد و گروههای آنلاین توسط سازمانهای غیردولتی و نهادهای دولتی نیز استفاده شد. استفاده از رسانه های اجتماعی در زلزله و سونامی ژاپن یک نمای کلی از نحوه استفاده از رسانه ها را آشکار کرد.

متقاضیان داخل کشور از رسانه های اجتماعی برای نجات خود و دیگران و همچنین به دنبال اطلاعات در مورد محیط زیست بعد از فاجعه و همچنین کمکهای امدادی بودند؛ اما متقاضیان خارج از کشور به دنبال کسب اطلاعات از خانواده و دوستان خود همچنین به دنبال طرح منابع مالی برای امداد و نجات بودند. ارائه دهندگان محتوا در داخل کشور اطلاعات و هشدارهایی راجع به زلزله و سونامی منتشر میکردند.

اطلاعات منتشر شده مکانهای قابل دسترس کمک و انتشار اطلاعات درباره محیط زیست و وضعیت بعد از فاجعه بود؛ اما ارائه دهندگان خارج از کشور اطلاعات به بررسی اطلاعات مانند هشدارها و نگرانیها پرداختند. این استفاده از رسانه ها از مزایای واکنش به بحران بوده و از ضررهای آن اطلاعات غلط و سوءاستفاده و تلاش برای منفعت های شخصی بود. با این حال رسانه های اجتماعی به صورت بالقوه ابزار قدرتمندی برای هماهنگی در پاسخ به امداد و نجات و ارتباط افراد با منابع و درگیر شدن یک جوامع گسترده تر به صورت مستقیم با بحران است ( .(۴۰