سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرمحمد مهدوی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
شهرام نخجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
رضا یزدانخواه –
راضیه عزیزیان مصلح –

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی امیدبخش جو آزمایشی درسال زراعی ۸۹-۸۸ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ودردوشرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی درمزرعه تحقیقاتی کشاورزی بروجرد انجام گرفت بررسی ضرایب هم بستگینشان داد تحت شرایط آبیاری نرمال صفت وزن هزاردانه بیشترین میزان همبستگی با عملکرددانه را داشت r=0/85 درصورتیکه تحت شرایط تنش رطوبتی صفت شاخص برداشت بیشترین میزان همبستگی با عملکرددانه را به خود اختصاص داد r=0/65 تحلیل مولفه های اصلی دردو شرایط ابیاری نرمال و تنش رطوبتی ۱۴متغیر مورد بررسی را به ۶مولفه با واریانس نسبی تجمعی به ترتیب ۸۳درصد و ۷۸درصد کاهش داد با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی مهمترین متغیر های موثر برعملکرد دردوشرایط کاشت شناسایی شدند درشرایط نرمال صفات شاخص برداشت طول اکستروژن و سطح برگ پرچم مهمترین نقش را درتبیین مولفه اول داشتند درحالیکه درمولفه دوم صفات عملکرد دانه وزن هزاردانه وتعدادسنبلچه بارور ازمهمترین صفات بودند درشرایط تنش نیز صفات شاخص برداشت و محتوی آب نسبی برای مولفه اول و صفات تعداددانه درسنبله و تعدادسنبلچه بارور برای مولفه دوم مهمترین صفات بودند. نتایج حاصل از تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مورد ارزیابی درهر دو شرایط محیطی رادرسه گروه متفاوت قرار داد