سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا عزیزی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علیرضا تاری نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم
ورهرام رشیدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده کشاو

چکیده:

جهت تعیین الگوی ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ ها در ۱۶ هیبرید سینگل کراس آفتابگردان بر اساس فاصله ی ژنتیکی، تجزیه خوشه ای با استفاده از روش ward بر مبنای مربع فاصله اقلیدسی به کار برده شد. تجزیه تابع تشخیص نشان داد بیشترین تمایز بین گرو ه ها با سه خوشه حاصل شد که شامل هیبریدهای ۳، ۱۶، ۶، ۱۴، ۲، ۹، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، و ۱۲ در خوشه اول، هیبریدهای ۴، ۱۵، ۱ و ۵ در خوشه دوم و هیبرید ۸ ((CMS322×R2) در خوشه سوم بودند. تجزیه تابع تشخیص بر اساس صفات مورد استفاده در تجزیه خوشه ای انجام شد، طبق این تجزیه دو تابع حاصل شد که اولین تابع تشخیص در سطح احتمال ۰/۰۱ معنی دار بو د. طبق این تجزیه، صفات تعداد روز تا گلدهی، مدت پر شدن دانه و مساحت برگ پرچم بیشترین سهم را در تابع اول داشتند و صفات مساحت برگ پرچم مساحت برگ دوم و مدت پر شدن دانه بالاترین ضرایب را برای تابع دوم نشان دادند و مهمترین صفات در این گروه بندی بودند. نتایج حاصل از تابع تشخیص، صحت گروه بندی هیبریدهای مورد بررسی را به سه گروه تایید کرد.