سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مجید شکرپور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر زارع – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با توجه به اینکه شوری یکی ا زمسائل مهم کشاورزی است اثر تنش شوری حاصل از کلرید سدیم برروی ۱۵ رقم کلزا در یک مطالعه گلخانه ای بصورت هیدروپونیک مورد ارزیابی قرارگرفت آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد گیاهان تا مرحله ۳ برگی در محلول هوگلند تغییر یافته نگهداری و بعد از آن تیمار های شوری به مدت ۲۵ روز اعمال شد پس از این مدت برا ی اندازه گیری کمی گیاهان به آزمایشگاه منتقل شد در اثر اعمال شوری وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه حجم ریشه و طول ریشه کاهش و نسبت سدیم به پتاسیم افزایش یافت ارقام SLMO 46 و SLMO43 , PF ا زنظر تحمل به شوری جز ارقام متحمل به شوری بودند.