مقاله گروه بندی هیبریدهای ذرت بر اساس برخی خصوصیات زراعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: گروه بندی هیبریدهای ذرت بر اساس برخی خصوصیات زراعی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه علیت
مقاله عملکرد دانه
مقاله مولفه های اصلی و کلاستر
مقاله همبستگی
مقاله هیبرید ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: علی وند لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: انوری کامران
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی سونیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی روابط بین صفات مهم هیبریدهای ذرت، آزمایشی با ۱۴ هیبرید دیررس ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین هیبریدهای مورد مطالعه از نظر ارتفاع بوته و بلال، تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، ماده خشک و عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود دارد ولی نیاز حرارتی یکسانی داشتند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به هیبرید KLM76005×MO17 بود. نتایج همبستگی صفات زراعی نشان داد که عملکرد دانه با صفات شاخص برداشت و بیوماس همبستگی مثبت و معنی داری دارد. تجزیه رگرسیون گام به گام صعودی مشخص ساخت صفات شاخص برداشت، بیوماس و وزن هزار دانه بیشترین تغییرات موجود در عملکرد دانه را توجیه کردند و تجزیه علیت با این صفات نشان داد که صفات مذکور بیشترین اثر مثبت مستقیم و معنی دار را بر عملکرد دانه دارند. تجزیه خوشه ای با استفاده از روش وارد، هیبریدهای مورد مطالعه را به پنج دسته تقسیم کرد. خوشه های دوم و سوم از نظر عملکرد دانه و صفات موثر بر عملکرد (شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه) از میانگین بالاتری برخوردار بودند. مطالعه همبستگی صفات از نظر نیازهای حرارتی نمایان گر وجود همبستگی منفی و معنی دار عملکرد دانه با صفات GDD تا ظهور گل تاجی و GDD کل بود. تجزیه به مولفه های اصلی صفات از نظر نیاز حرارتی نشان داد که دو مولفه اصلی ۸۰٫۳ درصد از تغییرات واریانس را در این گروه از صفات توجیه نمود. در نهایت صفات شاخص برداشت و بیوماس به عنوان معیارهای غیرمستقیم در گزینش هیبریدها و هیبرید KLM76005×MO17 به عنوان بهترین هیبرید شناسایی گردید.