سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهتاب موسوی شبستری – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بنیس
سعید اهری زاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
میرسعید عابدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

جهت گروهبندی و گزینش لاین های برتر، ۲۱ ژنوتیپ گندم تیپ پاییزه و بهاره- پاییزه، آزمایشی در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، واقع در منطقه خسروشهر اجرا شد. ۲۱ ژنوتپ مزبور، شامل دو رقم و بقیه لاین بود . صفات مورد مطالعه عبارت از مساحت برگ پرچم، ارتفاع بوته، تعداد روز تا آبستنی ، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول پدانکل، طول سنبله، وزن سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، وزن هکتولیتر، وزن هزاردانه، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه بودند. تجزیه واریانس داده ها حاکی از اختلاف بسیار معنی دار برای تمامی صفات بود . ژنوتیپ – Bkt/90Zhong 87 از لحاظ برخی از صفات از جمله عملکرد دانه برتر از سایرین بود. تجزیه خوشه ای با روش Ward و بر اساس تمامی صفات با داده های استاندارد شده انجام شد. در این تجزیه ۲۱ ژنوتیپ مورد بررسی در قالب دو خوشه گروهبندی شدند که خوشه اول شامل دوازده ژنوتیپ و خوشه دوم، شامل نه ژنوتیپ بود.