سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین ولیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سعید اهری زاده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا شیری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل (مغان)
سیدابوالقاسم محمدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی و گروهبندی هیبریدهای جدید ذرت دانهای بر اساس صفات مورفولوژیکی ، ۲۱ هیبرید متوسطرس ودیررس ذرت دانهای ) ۹ هیبرید خارجی و ۳ هیبرید داخلی( در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۲۳۹۱ درمنطقه مغان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین کلیه هیبریدها از نظر اکثر صفات مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد. مقایسه میانگینها نشان داد عملکرد دانه هیبرید داخلی SC647 بیشتر از سایر هیبریدهااست، که ناشی از زیاد بودن وزن هزار دانه و داشتن تعداد ردیف دانه و دانه در ردیف متوسط آن بوده است. گروهبندی هیبریدهایذرت دانهای با استفاده از روش Ward و بر اساس تمامی صفات با دادههای استاندارد شده هیبریدهای مورد بررسی را در دو خوشه قرار داد. صحت گروهبندی با تجزیه تابع تشخیص تائید شد. گروهبندی هیبریدها تا حد بسیار بالایی با اطلاعات شجره ای مطابقت داشت بطور کلی در بین هیبریدهای مورد مطالعه تنوع بالایی برای صفات مورد مطالعه مشاهده شد. هیبریدهای SC647 ، Simon ، Korduna ، NS770 و Maxima در گروه برتر از نظر عملکرد دانه قرار گرفتند