سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده غلامی – دانشگاه آزاد اسلامی. شیراز. کیلومتر ۵ جاده صدرا. دانشکده کشاورزی. گروه گی

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در بین ارقام کلزا، ۲۲ رقم کلزا انتخاب شد. استخراج DNA از برگ انجام شد . جهت تعیین کیفیت و کمیت DNA استخراج شده، از الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۰/۷ درصد و روش اسپکتروفتومتری استفاده شد . واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای تصادفی RAPD انجام گرفت و محصولات بر روی ژل آگارز ۲ درصد و رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید، تفکیک شدند . باندهای حاصل از آغازگرهای RAPD امتیازبندی شدند. از میان ۳۰ آغازگر استفاده شده، ۲۲ آغازگر، پلی مورفیسم مطلوبی ایجاد کردند . در مجموع ۲۵۴ باند تولید شد که ۲۲۰ عدد از آنها پلی مورف بودند و درصد پلی مورفیسم ۶۴/۴۳ درصد برآورد شد. تشابه ژنتیکی بین ارقام، با استفاده از ضریب تشابه SM تعیین گردید. دامنه تغییر تشابه بین ۰/۶۴۱ تا ۰/۴۰۹ومیانگین ۰/۵۲۵ بود . دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای، لاینها را در ۳ دسته اصلی قرار داد. توسعه پایدار عبارت است از بهرهبرداری صحیح از منابع پایه، منابع مالی و نیروی انسانی جهت نیل به الگوی مصرف مطلوب، برای رفع نیاز نسلهای امروز و آینده. یکی از ابزارهای کاربردی جهت رسیدن به توسعه پایدار، استفاده ازفناوریهای نوین میباشد. بر اساس این تعریف، فناوری، کلید مهمی جهت بهرهوری بیشتر و بهتر از منابع محدود طبیعی است که به توسعه پایدار در تمام ابعاد منجر میگردد