مقاله گروهبندی هیبریدهای جدید ذرت دانه ای با استفاده از عملکرد و صفات مورفولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: گروهبندی هیبریدهای جدید ذرت دانه ای با استفاده از عملکرد و صفات مورفولوژیک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت هیبرید
مقاله صفات مورفولوژیک
مقاله عملکرد و اجزای آن
مقاله گروهبندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اهری زاد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند خدامیرزا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام پور تهمینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی و گروهبندی هیبریدهای جدید ذرت دانه ای بر اساس صفات مورفولوژیکی، ۱۲ هیبرید متوسطرس و دیررس ذرت دانه ای (۹ هیبرید خارجی و ۳ هیبرید داخلی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۹۰ در منطقه مغان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین هیبریدها از نظر اکثر صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد عملکرد دانه هیبرید داخلیSC647  بیشتر از سایر هیبریدها است، که ناشی از زیاد بودن وزن هزار دانه و داشتن تعداد ردیف دانه و دانه در ردیف متوسط آن بوده است. گروهبندی هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از روش Ward و بر اساس تمامی صفات با داده های استاندارد شده هیبریدهای مورد بررسی را در دو خوشه قرار داد. صحت گروهبندی با تجزیه تابع تشخیص تائید شد. گروهبندی هیبریدها تا حد بسیار بالایی با اطلاعات شجرهای مطابقت داشت بطور کلی در بین هیبریدهای مورد مطالعه تنوع بالایی برای صفات مورد مطالعه مشاهده شد. هیبریدهای SC647, Simon, Korduna, NS770 و Maxima در گروه برتر از نظر عملکرد دانه قرار گرفتند.