سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد ملکی خشکبیجاری – عضو هیئت علمی مرکز آموزشی عالی کشاورزی میرزا کوچک خان رشت کیلومتر ۵ بزر

چکیده:

در سال های اخیر تغییرات آب و هوایی تمامی مناطق جهان را درگیر مسائل و بحران های خود کرده است. این معضل ها وبحران ها آنقدر شدت یافته که دیگر راهی جز پیشگیری از شدت این تغییرات برای بشر نمانده است . در پروتکل کیوتو۵ درصد به زیر سطح انتشار / کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان متعهد شدند میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را به ۲ ۲۱۱۲ از طریق جایگزینی انرژی های پاک تر به انجام – سال ۰۹۹۱ برسانند. آنها باید این تعهد را در محدوده سال های ۲۱۰۲برسانند. تعهد کیوتو قدم کوچکی برای کشورهای پیشرفته به منظور کاهش میزان گرمایش جهانی است . مهمترین راهکار را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، استفاده از انرژی های نو و قابل تجدید می دانند. ایران را یکی از کشورهایی می داند که بشدت از تغییرات آب و هوایی جهان تاثیر می پذیرد چون کشوری نیمه خشک است و خیلی بیشتر از کشورهای مناطق سردو پرآب در معرض خطر قرار دارد کاهش نشر گاز های گلخانه ای به ویژه CO2 در اثر مصرف سوختهای فسیلی در بخش انرژی و اثرات زیست محیطی آنها در قرن حاضر مورد بحث و تاکید ویژه قرار دارد شواهد علمی متعددی در زمینه وقوع پدیده تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی در اثر افزایش نشر انسان ساخت گازهای گلخانه ای و به خصوص CO2 وجود دارد اما عدمقطعیتهای فراوان نیز همچنان مطرح هستند یکی از برنامه های کار برای منشور جهانی انرژی برای توسعه پایدار ، کاهش نشر GHGs و استفاده از روشهای مختلف برای کاهش دی اکسید کربن در محیط ما وجود دارد که در این تحقیق به بررسیتعدادی از روشها در کشور عزیزمان با پتانسیل بالقوه ۰۱ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت (در حال حاضر ۰۲ میلیون هکتارآن مورد بهره برداری قرار میگیرد ) ۲۸ میلیون هکتار مرتع ، ۰۱ میلیون هکتار جنگل ، ۱۱۱ میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی۵/۸میلیون هکتار کویر و ۲۱ هزار دانش آموختگان در رشته های کشاورزی ومنابع طبیعی میتواند یکی از قطب های مهم کشاورزی و تثبیت CO2 در جهان باشد. قابلیت انجام دارند از جمله جذب وذخیره سازی CO2 توسط ساختارهای معدنی ، استفاده از گون ها برای جذب CO2 ، جذب دی اکسید کربن توسط جنگل ها و استفاده از منابع آبی بعنوان ذخیره کننده های CO2 پرداخته شده است که انشاء الله با انجام تحقیقات و سیاستگذاری جهت مقابله با گرمایش جهانی در بخش انرژی ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد