سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد محسنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
پرند حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده و م یتوان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی-اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد. هدف از این مطالعه ی مروری، بررسی نقش گردشگری پایدار روستایی در ایجاد توسعه ی پایدار می باشد. گردشگری پایدار روستایی یکی از انواع مهم گردشگری است که علاوه بر حفظ ارزش های سنتی، عقاید و آداب و رسوم، می تواند فرصت هایی را برای ایجاد توسعه ی پایدار بوجود آورد. این صنعت م یتواند به عنوان یک راهبرد کلیدی منجر به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی شود. لذا، برنامه ریزان و سیاست مداران توسعه، باید به گردشگری پایدار روستایی به مثابه موتور محرک هی توسعه بنگرند و آن ها در برنامه های توسعه ای خود لحاظ کنند. مروری بر پیش نگاشته ها نشان داد که گردشگری پایدار روستایی می تواند ابزاری برای توسعه پایدار باشد. این صنعت نیازمند توجه بیشتر، تبلیغات، زیرسازی، ارایه ی خدمات و گسترش فرهنگ گردش گرپذیری می باشد.