سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا عطار روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
اکرم سلطانعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد می‌مانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

توسعه روزافزون گردشگری پایدار و اهمیت آن به عنوان یکی از پارامترهای توسعه پایدار و قرارگیری آن در ردیف صنایع مولد اقتصادی، چالش توسعه گردشگری در ایجاد گردشگری پایدار را ایجاد نموده است . در این میان، دزفول به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های بالقوه طبیعی، تاریخی، فرهنگی و…. از منظر توجه و توسعه گردشگری، از شهرهای مستعد کشورمان محسوب می‌گردد. بر این اساس، ضرورت انجام مطالعات مناسب به منظور رشد، توسعه و پایداری گردشگری آن حمیت می‌یابد . این اهمیت به دلیل وجود سازه‌های آبی دزفول که شاهکار تاریخی ایران در زمینه مهندسی آب که از آثار کهن و باارزش تمدن ایرانی به حساب می‌آید فزونی می‌یابد . در این بین یکی از نکات قابل تأمل در مورد سازه‌های آبی دزفول ، رو کرده تفکیکی و گردشگری ساکنین دزفول نسبت سازه‌های آبی در رودخانه دز به ساحل پیرامون آن می‌باشد. تلاش پژوهش، شناخت این محدوده و ارائه تدابیری به منظور توسعه گردشگری پایدار آن می‌باشد . روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای، بررسی ادبیات موضوع و بررسی‌های میدانی می‌باشد که نتایج حاصل از تحقیق بیانگر راهکارهایی در جهت اجرای گردشگری پایدار در محدوده ساحلی آسیاب های آبی دزفول می‌باشد .