سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهسا نیک افکار – کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محی طزیست، دانشکده محی طزیست، دانشگاه تهر
محمدرضا مثنوی – دانشیار گروه مهندسی طراحی محی طزیست، دانشکده محی طزیست، دانشگاه تهرا

چکیده:

در ده ههای اخیر، جهانگردی و اکوتوریسم به عنوان یکی از مه مترین صنایع جهان شناخته شده و از آ نجا که سدها ونیروگا ههای بر قآبی در مناطق طبیعی خار ج از شهرها و برروی رودخانه و حواشی طبیعی آن احداث م یشوند، نه تنهام یتوانند به عنوان یک پتانسیل گردشگری محسوب گردد، بلکه م یتواند مکانی دلپذیر و فر حبخش برای بازدیدکنندگان باشند. از این رو این مناطق باید مورد حفاظت قرار گیرند تا هم فعالی تهای تفریحی و گردشگری با تسهیلات مناسب در آنها صورتگیرد و هم منطقه از نظر اکولوژیک مورد حمایت قرار گرفته و بهتر این است که این تفریحات با آموزش نیز همراه گردند.هدف اصلی از ارائه این تحقیق، کاهش اثرات منفی گردشگری در محوط ههای نیروگا ههای بر قآبی و حفظ منابع طبیعی و رونق بخشیدن به صنعت اکوتوریسم با ایجاد اکوسدها به منظور بالا بردن جذابی تهای اکوتوریستی و جنب ههای تفریحی و آموزشی باتوجه به ویژگ یهای اکولوژیک و بومی منطقه است. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی به منظور جم عآوری اطلاعاتکتابخان های و اینترنتی استفاده شده و در پایان اصول و ضوابطی بر اساس مبانی طراحی اکولوژیک پیشنهاد و تدوین شده است.استفاده از این اصول در دردستیابی به پدافند غیرعامل به منظور پوشش و حفاظت از سد و نیروگاه و کاهش خسارات و تلفاتساز های نیز کمک خواهد کرد.