سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی سقایی – دانش آموخته جغرافیا پژوهشگر
سمیه جهان تیغ – کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه پیام نور بوشهر

چکیده:

کشورهای مختلفی در عصر حاضر به دنبال استفاده از قابلیت های گردشگری در سرزمین خود برای جذب گردشگران و به تبع کسب سود اقتصادی می باشند.گردشگری با توجه به تحولات اقتصادی در جهان معاصر و با توجه به خاصیت انعطاف پذیراش در جذب سرمایه و سودهی زود هنگام بسیار مود توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفته است. در این میان با آنکه برنامه ریزان اقتصادی همیشه از گردشگری به عنوان راهکاری برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال یاد می کنند و از توسعه گردشگری در مقیاس های مختلف حمایت می نمایند، با این وجود گردشگری به علت آنکه در پیوند با سرمایه داری به عنوان یک تجارت آزاد پیرامون سفر و بازدید محسوب می شود، در صورت نادیده انگاشته شدن اثرات محیطی و اجتماعی آن می تواند برای جامعه میزبان چالش های فراوانی را شکل دهد . بستر سازی برای پایداری و شکل گیری گردشگری بومی می تواند به عنوان راهکارهای مناسبی در زمینه کاهش چالش های زیست محیطی گردشگری در یک منطقه باشد. از این رو در این مقاله در ابتدا پیوندهای گردشگری و سرمایه داری و به همراه آن تقابل ها و تعامل های محیطی گردشگری موردبحث قرار گرفته و در ادامه گردشگری پایدار و بومی نیز در رابطه با این چالش ها و چگونگی کارکرد هریک از این راهکارها تبیین شده است