سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا خوش روعلی آبادی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فر

چکیده:

امروزه توسعه ی روستایی یکی از مهمترین دغدغههای نظریه پردازان، برنامهریزان و مجریان حکومتی می باشد و به عنوان یک رهیافت جهت ارتقا جایگاه روستاییان در کشور مطرح شده است. در این بین به فعالیتهای غیر کشاورزی در سطوح روستایی توجه ی زیادی می شود. راهکارها و استراتژیهای متعددی برای دستیابی به این امر پیشنهاد و اجرا شده. راهکاری که اخیراً در اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته، توسعه ی گردشگری در نواحی روستایی می باشد که علاوه بر پیامدهای مثبت و منفی م یتواند به عنوان ابزاری باعث ارتقا توسعه در سطح روستا شود. صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال و درآمد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی را به دنبال د ارد. مناطق روستایی ایران دارای امکانات بالقوه در زمینه ی گردشگری می باشند. مقال هی حاضر با توجه به شناخت روستاهای هدف گردشگری در دهستان شیرین دره (شهرستان قوچان) تدوین شده است. هدف اصلی مقاله شناخت روستاها همراه با جاذب ههای گردشگری و تعیین نقاط قوت و ضعف و ارای هی راهکارهای مناسب برای بهبود منطقه م یباشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی جمع آوری شده است وتحلیل اطلاعات با استفاده از مدلswot انجام می پذیرد. یافته های به دست آمده از منطقه نشان می دهد که علی رغم قابلیتها و توانمندیهای موجود، منطقه به دلیل شکننده و آسیب پذیر بودن طبیعت، نیازمند تعیین و توسعه ی راهکارهای مشخص، مدیریت محیط زیست، توسعه ی مشارکت محلی، قوانین صریح و محکم و برنامه ریزی واقع بینانه برای رسیدن به توسعه ی گردشگری در منطقه ی مورد مطالعه می باشد