سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره هاشمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
نیلوفر نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

گردشگری دارای آثار متفاوت مثبت و منفی فراوانی بر محیطزیست است و البته محیط نیز، بر روند گردشگری تاثیرگذار میباشد . به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابعطبیعی، گردشگری نیز، اثرات نامطلوبی بر محیطزیست گذاشته که اهم آن هاعبارتند از: فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشکشدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامت ناشی از شبکههای ناکافی دفع زباله و فاضلاب. تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره دربردارندهتأثیرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است؛ بنابراین امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، به عنوان رویکردی عمومی،درنظر گرفته شده و مورد توجه دولت ها قرار گرفته است تا گردشگری یا توریسم از لحاظ بومشناختی در بلندمدت مقبول افتد و از لحاظ مالی خودکفا، و از دیدگاههای اجتماعی و اخلاقی نیز برای جوامع محلی مفید و نویدبخش باشد؛ بنابراین گردشگری بایدجزئی از محیطهای طبیعی و فرهنگی و انسانی باشد تا تعادل بین آنها را حفظ کند. با توجه به مطالب بیان شده در این مقاله سعی شده است که به توضیح در خصوص گردشگر، گردشگری و انواع آن و اثرات زیست محیطی گردشگری پرداخته شود