سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کاظم نظیری – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتضی نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

طرح مسأله: گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه ی پایدار محلی ایفا می کند. این صنعت از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد. در مطالعه ی حاضر سعی شده است تا برخی از مسائل مربوط به گردشگری و توسعه ی پایدار را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا، تعریفی از پایداری را ارائه خواهیم داد . سپس اهداف توسعه ی پایدار، تعریف توریسم، اثرات اقتصادی توریسم ( گردشگری )، گردشگری پایدار، توسعهی پایدار گردشگری، تعامل توسعه ی پایدار و گردشگری پایدار، اصول گردشگری پایدار را مورد بررسی قرار میدهیم. در حقیقت این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چه ارتباطی میان گردشگری و توسعهی پایدار وجود دارد و مکانیزم اثرگذاری این دو بر یکدیگر چگونه است؟ روش مطالعه: در اینجا پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانهای و استفاده از سایتهای معتبر اینترنتی میباشد. گفتنی است هدف ما از این مطالعه، بررسی گردشگری از بعد پایداری و چگونگی رسیدن به توسعهی پایدار از منظر گردشگری میباشد. یافتهها و نتایج: گردشگری پایدار ریشه در توسعهی پایدار دارد. در واقع توسعه پایدار و گردشگری پایدار با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. توجه به توسعهی پایدار و رعایت اصول آن در جهانگردی پایدار حائز اهمیت است، چرا که گردشگری مبتنی بر زیست بوم و میراث تاریخی و فرهنگی است.