سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید یاسوری – دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه گیلان

چکیده:

توسعه پایدار مستلزم برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع می باشد. یکی از مهمترین زمینه هایی که با توجه به قابلیتهای تاریخی، فرهنگی و محیطی می تواند نقش حیاتی در روند توسعه ملی موثر واقع شود، گردشگری است. گردشگری از جنبه های مختلف در توسعه پایدار ملی نقش آفرینی می کند. عامل شکلگیری گردشگری، میراث طبیعی- فرهنگی است و گردشگری بهنوبهی خود، نقش بسیار مهمی در دستیابی به توسعه ی پایدار دارد. گردشگری چه به منظور سیاحت و تفریح، و چه بهمنظور کسب علم و دانش، اگر به پایداری اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی بیانجامد فرصتی برای توسعه ی پایدار محسوب میشود. امروزه اعتقاد بر آن است که گردشگری با هر هدفی که انجام گیرد، علاوه بر سودآوری اقتصادی و اشتغالزایی، اشاعه و پایداری فرهنگی را نیز موجب میشود. لذا این امر می تواند پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را بدنبال دشته باشد. این تحقیق به نقش و جایگاه گردشگری در توسعه پایدار، اصول، اهداف و استراتژی گردشگری پایدار می پردازد.