سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پروانه عزیزی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیما محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

متخصصین موزهها معتقدند، موزهها و کاخ موزهها با هدف آموزش، یادگیری، جمعآوری، محافظت، تحقیق و لذت بردن تاسیس شدهاند ولی در سالهای اخیر نقش اقتصادی آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بیشتر سازمانها و بنیادها در تلاشند که برای ارزش بخشیدن به جامعه خود، گردشگری فرهنگی را توسعه دهندکه در این میان موزهها به عنوان یکی از پایههای اصلی صنعت گردشگری خودنمایی میکند. گردشگری فرهنگی به عنوان یک بخش رو به رشد در صنعت گردشگری شناخته شده است. موزهها علاوه بر وظیفه اصلی خود که نمایش تاریخ است به حمایت از جشنوارهها و نمایشگاهها پرداخته و خود را به یکی از مهمترین عناصر در صنعت گردشگری تبدیل کردهاند. مجموعههای فرهنگی و موزهها میتوانند با دارا بودن مراکز مختلف، آثار تاریخی فراوان، طبیعت زیبا و وسعت زیاد، بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعتگردی به وجود آورند و همچنین با شناختقابلیتها و امکانات مختلف فرهنگی، تاریخی و خدماتی و با به کارگیری توانمندیهای نهفته در این مراکز میتوان موجبات توجه و جلب هر چه بیشتر گردشگر داخلی و خارجی را فراهم نمود . در این مقاله سعی شده است برای دستیابی به نتایج ملموس، باغ موزه سعدآباد به دلیل برخورداری از جاذبه های زیبای طبیعی و فرهنگی به عنوان نمونه انتخاب و ارائه استراتژی و SWOT و با روش مطالعه میدانی و کتابخانهای، به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها به شیوه راهکار در جهت توسعه گردشگری پرداخته تادستاندرکاران و برنامهریزان ملی و منطقه ای در برنامه ریزی و توسعه، از آن بهره گیری نمایند.