سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

فرهنگ عمومی پایه و اساس توریسم را تشکیل میدهد یکی از انگیزه های مههم جهانگردان برای سفربه کشورهای مختلف انگیزه های فرهنگی است که مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرارگرفته است گردشگری فرهنگی با رویکرد شناخت تاریخ کشورهای مختلف جهان درسایه برخوردار از امکانات گوناگون جاذبه های متنوع درصدد جلب جهانگردان ازسایر نقاط جهان است وهرساله تعدادبیشماری ازمشتاقان برای دیداریادمانهای تاریخی کاخ موزه ها و مراکز فرهنگی به سراسرجهان بهویژه به کشورها و سرزمینهای تاریخی سفر می کنند درواقع تنها از راه آشنا کردن فرهنگ با یکدیگر است که دشمنی ها به دوستی ها تبدیل میشوند این هنربزرگ ازگردشگری یعنی مسافرت بهدست می آید دراین بین استان کردستان بخصوص شهرستان مریوان با برخوردار از جذابیت های فرهنگی متنوع می بایست با برنامه ریزی دقیق درزمینه گردشگری فرهنگی توریست فرههنهیگ بیشتری را به این ناحیه کشانده و با فروش و تبلیغات محصولات فرهنگی به گردشگران و مردمان محلی درقبال آن سود رساند.