سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و ب
سیدمحمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی
محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی
سیده سمیرا میردیلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی

چکیده:

گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب میشود گردشگری روستایی مازاد نیروی انسانی رادر روستا جذبنموده و همراه با آن می تواند یکی از فرصتهای شکل گیری توسعه همه جانبه و پایدار روستایی محسوب شود. توریسم روستایی دربرگیرنده دامنه ای از فعالیت ها ، خدمات مربوط به تفریح و ارامش گردشگران در رابطه با فعالیت های روستایی است در مجموع گردشگری روستایی توریسم کشاورزی را نیز در بر میگیرد و به تبع آن ارائه خدماتی مانند اسکان پذیرایی امکانات و وسایل سرگرمی و تفریح برپایی جشنها و مراسم محلی تولید فروش صنایع دستی و محصولات کشاورزی و … به گردشگران را نیز شامل می شود که نقش مهمی به لحاظ توسعه اقتصادی و پایداری آن می باشد. دراین مقاله نیز با توجه به اهمیت موضوع گردشگری در توسعه پایداری روستاها به بررسی توریسم روستایی تعدادی از روستاهای دهستان جبل بخش کوهپایه استان اصفهان که در ۹۰ کیلومتری شمال ضرقی اصفهان ودر ۳۲ درجه و ۷۷ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۸۱ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۵۴ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۹ دقیقه طول شرقی واقع شده اند پرداخته شده است و جنبه های مختلف توریسم روستایی بخصوص آگروتوریسم موردب ررسی قرارگرفته است.