سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی آقا محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت

چکیده:

گردشگری روستایی به عنوان یکی از گونه های گر دشگری مطبوع مطرح بوده که در بر گیرنده یک گرایش به ریشه ها ، یک احساس سنتی در حال رشد همراه با خواست درک تمامی ابعاد محیطی در تجربه گردشگری می با شد . گردشگری روستایی با قرار گرفتن در دو سوی یک جریان گردشگری از یک سو نشان دهنده گردشگری با ویژگی های چون انعطاف پذیری ، ترکیب همراه با سفارش محصولات برای نیازهای انفرادی مصرف کننده بوده و از دیگر سو با توجه به ارزش ها واثرات ناشی از این گونه گردشگری رویکردی مطرح در کنار دیگر گزینه ها ی تو سعه همه جانبه فضا های روستایی محسوب می گردد که می تواند در حمایت از سیا ست های کشاورزی وحفاظت از محیط زیست ایفای نقش کند بر این اساس لازم می آید تا گردشگری روستایی در رابطه با توسعه پایدار مناطق روستایی مورد توجه قرار بگیرد . اما پرسش اساسی این است که در این میان، گردشگری پایدار روستایی دارای چه اثرات مثبت و منفی در توسعه مناطق روستایی می باشد . روش بررسی توصیفی – پیمایشی و براساس اسناد و مدارک کتابخانه ایی، سایتهای اینترنتی و مطالعات میدانی بوده است . و همچنین در نهایت بااستفاده از ابزار تحلیل مبتنی بر نرم افزارSPSS) به تحلیل سئوال تحقیق پرداخته می شود . این مطالعه نشان می دهد که گردشگری روستایی بدون در نظر گرفتن پارامترهای توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی هدف ، نمی تواند به اهداف توسعه ایی خود ، در این مناطق دست پیدا کند .