سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام وزیری فراهانی – دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسن ستاری ساربانقلی – استادیار و مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
هادی رضانژاد اصل بناب – دانشجوی کرشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

مفسران در باره ی این که منابع روستایی عامل افزایش فشار از نظر درجه تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی است، به توافق رسیده اند. این پژوهش روی مواردی از گردشگری روستایی است که در نشان دادن مزیت دستیابی به پیشرفتهای مناسب، سیاست های درست و برنامه ریزی های ا ستراتژیک از طریق سرمایه حومه شهر است. موضوع اصلی این است که چیزهای زیادی می تواند، از ترفیع فرم گردشگری روستایی وطبیعت وابسته به مناطق طبیعی، با درک دوباره ی صنعت گردشگری روستایی به عنوان سرمایه اصلی و حیاتی بدست آید، و بعضی از مزایای منابع روستایی را به عنوان ارزش و سرمایه ی حومه ی شهر نشان دهد. نتیجه گیری اصلی این است که تصور دوباره ی منابع روستایی به عنوان سرمایه ی حومه شهر، یک نگرش کلی و جمعی در باره ی مفهوم سیستم گردشگری روستایی ایجاد می کند، که اگر انجمن های روستایی بخواهند مزایای توریسم روستایی را بدست بیاورند، نیاز خواهد شد. همچنین، این امر باعث می شود یک گفتار منطقی برای سرمایه گذاری عمومی- خصوصی- و حتی داوطلبانه در منابع روستایی ایجاد شود.