سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد جواد دهستانی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی اقلیم مرکز تحقیقات هواشناسی استان یزد
سید علی طباطبایی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی اقلیم مرکز تحقیقات هواشناسی استان یزد
سعید اسدی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی اقلیم مرکز تحقیقات هواشناسی استان یزد

چکیده:

استفاده بهینه از منابع وظرفیت های طبیعی موجود از گام های اساسی توسعه در هر کشوری است .صنعت گردشگری امروزه به صنعتی پویا وفراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه وسیستم های جهانی را در بر گرفته است [آزادمنجیری، ۱،۱۳۸۵] ژئوتوریسم یکی از اشکال وانواع مهم گردشگری می باشد که بر جاذبه های طبیعی ومحیطی تاکید دارد وبه معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن می پردازدکه در صورت استفاده بهینه وارائه امکانات وخدمات رفاهی در کنار تبلیغات مناسب ،ضمن مدیریت محیط واستفاده موفقی تآمیز انسان از اکوسیست مهای طبیعی می توان از آنها در جهت گسترش گردشگری پایدار ،اشتغالزایی وتحصیل ارز ،پایان دادن به تراژدی اقتصاد تک محصولی ،تامین آرامش وتوزیع عادلانه ثروت وتبادل فرهنگها وتوازن وتعادل اقتصادی استفاده کرد[ اسدی، ۲،۱۳۸۶ ].گرچه بعضی از طرح های اکوتوریستی برخی ازاین ایده ها و ملاحضات را پشتیبانی می کند اما بسیاری از آنها نیز در عمل نتوانسته اند منافع وسیاست های مورد نظر را به ارمغان بیاورند که علت آن عدم تطابق طرح واجرادرمسایل اکوتوریسم می باشد. جزیره قشم در ساحل جنوبی ایران ودر منطقه حساس دردهانه تنگه هرمز قراردارد. با توجه به پتانسیلهای بالایی که درزمینه اکوتوریسم وژئوتوریسم دارد می تواند به عنوان یکی از قطب های اصلی جذب اکوتوریست در ایران ومنطقه مطرح باشد .براساس تحقیقات بعمل آمده ایران از لحاظ جذب گردشگر در جهان در رتبه نوزدهم قراردارد درحالی که ازلحاظ جاذبه های گردشگری طبیعی یکی از ۵ کشور نخست جهان به حساب م یآید[خلیلی، ۱۳۸۴ ۴۵ ] . پژوهش حاضر به بررسی وشناخت صحیح قابلی تهای اقتصادی، زیست محیطی ،فرهنگی ،ورزشی،درمانی وهمچنین ، چالش های روبرودرزمینه گردشگری جزیره قشم می پردازد. جهت دستیابی به اهداف تحقیق از روش های کتابخانه ای ،تحلیلی وآماری استفاده شده که پس از تجزیه وتحلیل مسایل به ارائه ی راهکارها پرداخته شده است .