سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی رضوان زاده لسبویی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
مجتبی روستایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده:

فعالیت گردشگری در هر کشوری به عنوان بخشی از فعالیتهای اقتصادی در کنار بخش صنعت و کشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی – اقتصادی آنان می گردد . در این میان یکی از این منابع که می تواند بسیاری از تهدید ها را به فرصت تبدیل کند منابع موجود گردشگری آبی با تاکید بر جاذبه های دریا ها و جزایر می باشد . در مجموع در گردشگری دریا و جزایر، باید از این قابلیت بعنوان یک روش برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده کرد .. در همین راستا جزیره قشم با مناظر طبیعی خاص و جذابیتهای دیگر گردشگری مانند ورزشهای آبی و برگزاری همایش ها و جشنها و همچنین با برخورداری از جاذبه های اکوتوریستی ، تاریخی و فرهنگی یک مجموعه گردشگری را فراهم آورده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش و اهم یت مجموعه گردشگری آبی در خلیج فارس با تاکید بر پتانسیل های جزیره قشم در توسعه اجتماعی و اقتصادی این جزیره می باشد . روش تحقیق، از نوع توصیفی – تحلیلی با ترکیبی از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی است . در بررسی کتابخانه ای با مطالعه منابع معتبر سعی شده است، تجار ب جهانی و داخلی در این زمینه و همچنین اهمیت و تاثیرات گردشگری بر توسعه اجتماعی و اقتصادی بررسی شود . در کنار این روش با مشاهده میدانی و مطالعه انواع جاذبه ها (طبیعی،تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ) و معرفی آنها به ارایه راهکارهایی جهت بهبود و توسعه فعالیت های گردشگری پرداخته می شود