سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدراله طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشکده جغر

چکیده:

گردشگری به سیر و سفر در جهان هستی و تقابل فرهنگ ها اشاره دارد. لذا می توان گفت گردشگری یک همبستگی کامل با پدیده جهانی شدن داشوته و بوه گونه ای در ارتباط مستقیم با آن قرار گرفته و نیز بر آن تاثیر می گذارد. گردشگری اثرات عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را در زندگی جوامع بوجود می آورد که به نوعی بافرایند جهانی شدن مرتبط و موجب جهت دادن به این فرایند می شود . جهانی شدن بر تحولاتی اشاره دارد که در عصر پسامدرن، پیرامون امور اقتصادی و به ویژه در امور فرهنگی رخ داده است و اساسا فرایند جهانی شدن در پی یکی شدنبا تکیه بر تغییرا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است . گردشگری یکی از عوامل مهم و تسهیلکننده ابزارهای جهانی شدن محسوب میشود و بهعنوان یکی از جریان های داخل شبکه اقتصاد و فرهنگ جهانی در راستای انتقال جریان سورمایه و هویت از مبدا به مقصد و برعکس عمل میکند. روش تحقی مورد استفاده در این پژوه توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعا اسنادی کتابخانه ای است . یافتوه – های تحقی نشان می دهد که گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی و فرهنگی در پی حفظ ارزشها، فرهنگ ها و هویت ها و توسعه ی اقتصاد و ارتقاء ملل می باشد و می تواند با مدیریت هدفمند کشورها، زمینه های لازم برای بستر آفرینی وجهه هوای مثبت فرایند جهانی شدن را فراهم نماید