سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

معصومه ناصری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سعادت امانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

توسعه مدیریت به عنوان یکی از برنامه های راهبردی در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است. یکیاز اهداف توسعه مدیران، بهسازی دانش، مهارت ها و توانایی های مورد نیاز آنها است. خود-بهسازی توسعه ی آگاهانه ازمهارت ها، خودآغازی، هدایت و کنترل رهبری توسط مدیران برای مدتی طولانی است. این فرایند می تواند رسمی یا غیررسمی، درحین کار یا خارج از ساعات کار باشد. عنصر کلیدی در این است که افراد مسئولیت شناسایی و هدایت چرایی،محتوا، مکان، زمان و چگونگی رشد و بهسازی خود را برعهده دارند. هدف این مطالعه بررسی فرایند خود-بهسازی و اثرات ونتایج بکارگیری آن در نظام های آموزشی می باشد. درک مفهوم بهسازی رهبری در مدارس نیازمند آگاهی مدیران از ادبیاتیادگیری بهسازی در مدارس است، این ادبیات شامل؛ خودشناسی مدیر (شناخت استعدادها، ارزش ها و منافع مربوط به خود ودانش آموزان(، شایستگی رهبری و اعتقاد به تغییر اجتماعی مثبت در مدرسه و جامعه است. همچنین گام های اجرای اینفرایند توضیح داده شده است و نقش حمایت های سازمانی در رشد خود- بهسازی افراد سازمان مورد مطالعه قرار گرفته است.