سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبداله جمالی – کارشناس ارشد مشاوره
محمد ترکمان – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
علیرضا بانشی – کارشناس ارشدتحقیقات آموزشی

چکیده:

اعتیاد به موادمخدر واقعیتی دردناک به ویژه درمورد جوانان میب اشد ویکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی ازآن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده دراین بین میتوان ازطریق شناخت علل و عوامل زمینه ساز اعتیادموجبات آگاهی و شناخت همگانی را فراهم ساخت به نظر می رسد ازعوامل موثر دراین زمینه میزان تجارب معنوی و گرایش افراد به هیجان خواهی میباشد بنابراین این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تجارب معنوی و میزان هیجان خواهی با گرایش به مصرف مواددردانشجویان صورت پذیرفت بدین منظور از کلیه دانشجویان دانشگاه تهران ۳۹۸ نفر ۲۳۸دختر و ۱۶۰پسر با استفاده ازروش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد و با استفاده از ابزارهای پژوهش شامل گرایش بمواد دهکردیان ۱۳۸۰وتجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی ۲۰۰۲ و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن ۱۹۶۸ مورد ارزیابی قرارگرفتند تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که تجارب معنوی بطور معنی داری با اعتیاد رابطه منفی دارد.