سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده پاک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه میردورقی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقدمه و هدف: امروزه عقیده بر این است که عملکرد تحصیلی دانشآموزان رشتههای فنی و حرفهای میتواند درصد قابل توجهی از پیشرفت آیندهشان را تبیین نماید. بنابراین، شناسایی عوامل انگیزشی مرتبط با این امر، یک ضرورت محسوب میشود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فنی و حرفهای صورت پذیرفت. روش: پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری کلیه دانشآموزان فنی و حرفهای منطقه یک شهر مشهد میباشند. بدین منظور دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس( ۲۰۰۳ ) را تکمیل نمودند. دادههای حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماریِ ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون ساده و آزمون t مستقل،تحلیل و تفسیر شدند.یافتهها: ۱- بین گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان فنی و حرفهای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .(p<0/ 05 . r=0/21 ) . — پیشرفت تحصیلی با مؤلفه خلاقیت، بیشترین رابطه را دارد (p<0/ 05 ، r=0/26 ) — به طور کلی ، ۰۳% از واریانس پیشرفت تحصیلی به واسطه گرایش به تفکر انتقادی، قابل تبیین میباشد. ۴- بین میزان گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد (p<0/ 05 ، t=0/64 ) -5 دانشآموزان به حد مورد انتظاری از گرایش به تفکر انتقادی دست نیافته اند (p<0/ 05 ، t=7/01) نتیجهگیری: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی برای دانشآموزان فنی و حرفهای و نقشِ گرایش به تفکر انتقادی به عنوان یک عامل انگیزشی در این راستا و همچنین با عنایت به یافتههای حاصل، توجه به تفکر انتقادی و تمایل به آن در برنامههای درسی و نظام آموزشی فنی و حرفهای پیشنهاد میگردد.