سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا حق شناس – عضوانجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

درطول تاریخ منطقه خلیج فارس با دریایی بس بس فراخ تر از امروز، مهمترین مردم وقویترین دولتها را در خود جای داده واز این نظر بر د نیای پیشرفته ومتمدن آن روز برتری داشت وزمانی دیگر به علت وجود راههای بازرگانی ادویه وغیره شهرت واهمیت داشت . این منطقه را شاید بتوان یکی از قدیمی ترین دریاهایی که بشر در روی آن کشتی به آب انداخته، تجارت کرده ولشکرکشی نموده است، ذکر کرد. از دوران قبل مورد استفاده بوده است وطبقدریای پارساز اسناد ومدارک زمان هخامنشیان چنین برمی آید که نام یاده شده است . درواقع خلیجدریایی که از پارس آیدکتیبه ایی که از داریوش درتنگۀ سوئز بدست آمده ازآن بعنوان فارس ازهزاران سال پیش دریای جنوب ایران یا پرشیای قدیم خوانده شده است. پس از مهاجرت اروپائیان وحرکت آنها به جنوب کشورقوم ایرانی پارس، نام خود را به این خلیج داد واز آن پس خلیج فارس درجهان نام آور شد . این منطقه بعنوان مهمترین گذرگاه نفتی جهان با موقعیت تمدنی ایران پیوندی تنگاتنگ داشته ودارد ودرطول تاریخ همواره مورد مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده وموقعیت ویژه آن سبب شده قدرتهای منطقه وفرا منطقه ایی برای حضور وتسلط براین منطقه از کره خاکی رقابت داشته باشند