سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا مظلومی بجستانی – دانشگاه پیام نور مشهد، گروه زمین شناسی

چکیده:

معدن طلای غنی از اسپکیولاریت کوه زر با۰/۷۲۴میلیون تن ذخیره و عیار متوسط ۵/۰۴گرم در تن طلا یکیی از انیواذ ذخیایرIOCG است. مجموعه سنگهای آتشفشانی ونفوذی حدواسط تا اسیدی کالک آلکالن غنی از پتاسیم ومتاآلومینوس با سن ائیو الیگوسن به عنوان سنگ میزبان کانسار محسوب می شوند. منطقه به طور فراگیر تحیت تیاریر دگرسیانی پروپلتییک )کلریتیی ( قیرار گرفته و دگرسانی سیلیسی به صورت غلافی زونهای کانیسازی را در بر میگییرد .. طیلا بیه صیورت ذرات آزاد )الکتیروم ( هفیت موقعیت مختلف را در مجموعه کوارتز- اسپکیولاریت یا گوتیت اشغال میکند. براساس شمارش ۲۷۴۲ ذره طلا، متوسط قطر دانه- های طلا ۸/۹۸میکرون است.