سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد بنی یعقوب – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تبیین استراتژی توسعه تکنولوزی دریکسازمان یا بنگاه نقشی کلیدی درکسب موقعیت برتر و جایگاه رقابتی دارد این مقاله حاصل تحقیقی است که به منظور تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی درحوزه C4ISR صورتگرفته است دراین تحقیق شاخصهایی برای اندازه گیری جذابیت و توانمندی تکنولوژی استخراج گردید و وضعیت هرتکنولوژی با تعیین موقعیت آن درماتریس توانمندی جذابیت تعیین شد و استراتژی مناسب درآن حوزه اتخاذ گردید نتایج و دستاوردهای حاصل مورد بررسی خبرگان قرارگرفت و اولویتهای نهایی این حوزه پیشنهاد گردید