سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

گاز هیدروکربن اسید ماتیک حلقوی ) PAHs ( از ترکیبات متفاوت مواد آلی ساخته شده است که شامل دو یا چند گازاسید ماتیک حلقوی می باشد . این گازهای حلقوی از سوختن مواد آلی شامل زغال سنگ ، نفت خام ، گاز ، چوب ، زباله و یا موادآلی دیگر همانند تنباکو و گوشت بریان شده بوجود می آیند . گاز هیدروکربن اسید ماتیک حلقوی ) PAHs ( که گازهای اسید ماتیک حلقوی را در بر دارد شامل چهار حلقه گاز benzo می باشد که به نام هیدرو کربن اسید ماتیک سبک شناخته شده است و گازهای اسید ماتیک حلقوی که دارای بیش از چهار حلقه گاز benzo می باشد گاز هیدروکربن اسید ماتیک حلقوی ) PAHs ( سنگین نامید ه شده است . گازهای اسید ماتیک سنگین نسبت به گازهای اسید ماتیک سبک پایدار تر و سمی تر هستند . ذرات گازهای اسید ماتیک حلقوی می توانند به اطراف و نقاط دور دست پخش شوند و یا روی سبزیجات انباشته شوند . این امر به طور غیر مستقیم سلامتی انسان را از طریق مصرف غذا و گیاهان تحت تاثیر قرار می دهند . گازهای اسید ماتیک حلقویدر همه جا ) هوا ، خاک ، آب و غذا ( وجود دارند