سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا شیخ الاسلامی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی مختاریان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
شهدید اخوان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

انگور یک میوه نافرازگرا است که میزان فعالت فیزیولوژیک آن پایین میباشد اما درمعرض کاهش شدید اب قرار دارد انگور عمر انباری کوتاهی داشته و پس از دو تاسه روز مشکلاتی مثل خشک شدن و قهوه ای شدن ساقه ریزش حبه ها و حتی چروکیدگی و پلاسیده شدن حبه ها و دربرخی موارد آسیب های بوتیریس درآن بوجود می آید با توجه به افزایش تقاضا جهت مصرف تازه خوری آن ارقام و نمونه های جدیدی که بتوانند از نظر خصوصیات کیفی با نمونه های موجود رقابت نموده و عمر انباری بالاتری نیز داشته باشند شدیدا مورد توجه هستند پس از وارد کردن ۸ رقم انگور اهدایی ترکمنستان به حالت قرنطینه پس از ۶ سال درایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان کشت گردید کیفیت بازارپسندی و قابلیت انبار داری این نمونه ها دراین پروژه مورد بررسی قرارگرفت و درنهایت مقایسه بین ارقام ترکمن با ارقام داخلی انجام پذیرفت برهمین اساس این هشت رقم درکنار ارقام داخلی پیکانی کلاهداری و رزقی کشت شد و پس از برداشت محصول بسته بندی و نگهداری در سردخانه خصوصیات کیفی و کمی و عم رانبار داری این نمونه بررسی و مقایسه شد نتایج نشانداد که ارقام ترکمن خصوصیاتکیفی و کمی مناسب و از همه مهمترعمر انباری بالاییدارند و می توانند بعنوان ارقام جدید معرفی و استفاده شوند.