سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرستو ستاره – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علی اکبر زینتی زاده –
امیرحسام حسنی –
امیر حسین جاوید –

چکیده:

شهرستان سنقر ازشهرستان‌های استان کرمانشاه با ۲۲۰ روستای دارای سکنه است از آنجا که تنها منبع تامین آب شرب ساکنین این روستاها منابع آب زیرزمینی می باشد، به دلیل بروز افت مداوم ونیز روند افزایش تخلیه فاضلابهای کشاورزی،بررسی کیفیت آب این منابع حائز اهمیت زیادی است . این مطالعه با هدف بررسی وضعیت کیفی منابع آب منطقه با استفاده از نرم افزار GIS ومقایسه با استانداردهای ملی ، انجام شد . در این مطالعه بنیادی- کاربردی از۳۷ مورد منبع تامین آب زیرزمینی، دردو دوره زمانی ،پر آب( اسفند ماه ۱۳۸۸ ) و کم آب ( شهریور ماه ۱۳۸۹) نمونه آب برداشتو۲۱پارامتر شیمیایی آب شرب درآزمایشگاه مجتمع آموزشی –پژوهشی غرب شهرستان کرمانشاه مورد آزمایش قرارگرفت. درستی نتایج بر اساس موازنه جرم یونی ارزیابی و نقشه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)پراکنش پارامترهای کیفی آب در گستره شهرستان سنقر تهیه و وضعیت کیفی منابع آب منطقه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد غلظت نیترات در یک مورد (روستای چشمه بهاالدین)، در هر دو فصل کم آب و پر آب بیشتر از حداکثر مجاز و غلظت فلوراید در ۱۰۰% موارد کمتر از حداقل مجاز بود. غلظت آهن در ۲% نمونه ها بیشتر از حدمطلوب و غلظت منگنز در تمام مواردکمتر از حداکثر مطلوب بود.باتوجه به نیاز منطقه ،محدودیت منبع ونظر به اینکه در مورد بعضی پارامترهای کیفی ، مشکلاتی در منابع آب زیرزمینی مشاهده شد ، مدیریت بهره برداری و حفاظت از آبهای زیرزمینی می بایست بعنوان یک اصل پایه در برنامهریزی های شهرستان سنقرمورد نظر قرار گیرد.