سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم عبدالله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

به نظر می رسد یک تعریف عمومی پذیرفته شده از کیفیت زندگی در ادبیات گسترده آن که بیش از سی سال گذشته در مورد این موضوع ایجاد شده، وجود نداشته باشد. تعریف کیفیت زندگی شهری اگرچه در کشورهای مختلف، حتی در نواحی یک کشور، نیز متفاوت است ولی جوهر مشترک آن معطوف به تامین نیازهای اساسی مادی و معنوی در دو وجه ذهنی و عینی به طور توامان است.در سال های اخیر مطالعات پیرامون کیفیت زندگی به طور عمده بر ماهیت شهری تمرکز کرده و کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه زیادی سعی در بررسی و مطالعه کیفیت زندگی در شهرها و محلات مختلف نموده اند و هر کدام سعی نموده اند شاخص ها و روش تعریف کیفیت زندگی شهروندان خود را توسعه دهند. این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن بررسی ادبیات موضوع در سطح جهانی، به شناخت تعاریف، ابعاد و شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری دست یابد و در ادامه نیز با ذکر چند نمونه انجام شده در دنیا، به تحلیل شیوه های سنجش این مفهوم بپردازد.