سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شهریاری – کارشناس ارشد مدیریتعالی بهداشتو دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط- مع
کاظم ندافی – دکتری بهداشت محیط و دانشیار – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت
مسعود یونسیان – دکتری اپیدمیولوژی و دانشیار – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشتد
رامین نبی زاده – دکتری بهداشت محیط و دانشیار – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشتد

چکیده:

زمینه و هدف: تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی با سطح بالایی از پاتوژن ها به سواحل دریای خزر، تهدیدی برای سلامت شناگران می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی آلودگی میکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان و مقایسه آن با استاندارد وزارت بهداشتانجام گردید. روشتحقیق: در این مطالعه توصیفی، تعداد ۱۲۰ نمونه آب از شناگاه شهرهای ساحلی ترکمن، بندرگز و نوکنده در نیمه اول سال ۱۳۸۸ با روش استاندارد برداشت و میانگین تعداد کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناستعیین گردید . یافته ها: میانگین تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس در سواحل استان گلستان به ترتیب برابر۳۶۶و ۲۴۹و ۷۳ و ۹۳ و۷ در هر ۱۰۰ میلی لیتر نمونه بود. همچنین میانگین تعداد کلیفرم، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی و سودوموناس در سواحل شهرستان ترکمن به ترتیب برابر ۵۰۵و ۱۱۰ و ۳۷۴ و ۹ در سواحل شهرستان بندرگز به ترتیب برابر ۳۶۹ و ۲۳۳ و ۲۸ و ۷ ۷ و در سواحل شهر نوکنده به ترتیب برابر ۲۲۴ و ۱۷۴ و ۵۷ و ۶ در هر ۱۰۰ میلی لیتر نمونه بوده است. بحثو نتیجه گیری: بالاترین و کمترین مقدار آلودگی میکروبی در شناگاه های استان گلستان به ترتیب در ماه مرداد و اردیبهشت بود. از نظر کلیفرم کل و استرپتوکوکمدفوعی فقط شناگاه ترکمن از استاندارد وزارت بهداشت بالاتر بود ولیاز نظر کلیفرم مدفوعی و سودوموناس کلیه مناطق شنای استان گلستان از استاندارد وزارت بهداشت بالاتر بود. بنابراین سواحل استان گلستان از نظر میکروبهای شاخصدارای آلودگی می باشند که می تواند برای سلامتی شناگران خطرناک باشد .