سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریده وجدانی – استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

چکیده:

فرّ کیانی درفرهنگ باستانی ایران زمین امری موروثی نیست که تحت هر شرایطی از پدر به فرزند منتقل گردد، بلکه برخورداری از این تأیید الهی ارتباط تنگاتنگی با شیوه سلوک شخص، شایستگی های وی و نیزمیزان تقید او به حفظ حریم های اخلاقی دارد. کیخسرو که رؤیای تولد او در شاهنامه فردوسی نمودی آسمانی دارد و با تجلّی نور و برافروختن شمعی از آفتاب همراه می شود، انسانی بهره مند از فضایل اخلاقی و درنتیجه صاحب فرّ کیانی است ؛ ام ا فعالیت هایوی که در روزگار خویش واسطه فیض یزدان است در عبادات شخصی خلاصه نم ی شود . او درکنار مقام معنوی والایی که دارد شهریاری توانا نیز هست که برای حفظ ایران، برقراری صلح، سرپرستی خلایق ، دفعشر و بدی و هدایت گیتی به سوی خیر و نیکی می کوشد و در این کوشش از حریم اخلاق گامی آ نسوی ترنمی نهد. هدف این پژوهش بیان جایگاه معنوی کیخسروی شاهنامه، در عین سیاست مداری اوست که در حکمت خسروانی سهروردی نیز مقام عرفانی ویژه ای دارد