مقاله کیفیت گزارش کارآزمایی های بالینی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات سطح ۱ حیطه زنان و مامایی- با استفاده از ابزار CONSORT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: کیفیت گزارش کارآزمایی های بالینی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات سطح ۱ حیطه زنان و مامایی- با استفاده از ابزار CONSORT
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله زنان
مقاله کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی
مقاله مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: توانانژاد نیکتا
جناب آقای / سرکار خانم: کارخانه مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی بهزاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمی آغداش صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، یکی از مهمترین و کارآمدترین مطالعات در علوم پزشکی می باشند. اهمیت این نوع مطالعات در حیطه زنان و مامایی، به دلیل نقش بسیار حیاتی سلامت مادران و در نتیجه سلامت جامعه، از جایگاه ویژه ای برخودار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت گزارش کارآزمایی های بالینی منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات سطح ۱ حیطه زنان و مامایی طراحی و انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی منتشر شده در حیطه زنان و مامایی توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات انگلیسی نمایه شده در پایگاه های معتبر سطح یک (web of Knowledge، ISI، Pubmed) طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ توسط دو پژوهشگر با استفاده از ابزار CONSORT مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) انجام شد.
یافته ها: نتایج ارزیابی ۱۴۱ مقاله نشان داد که در مجموع، بیشترین نقص در قسمت مواد و روش ها بود و از ۱۷ آیتم این قسمت، بیشترین نواقصات و ضعف ها در تعیین حجم نمونه، روش به کار رفته برای تخصیص تصادفی شرکت کنندگان در مطالعه، جزئیات هرگونه محدودیت تصادفی کردن (مثلا طبقه بندی کردن، بلوک بندی کردن) و نحوه کورسازی و انجام آن بود. میانگین کلی نمرات مقالات نیز ۵٫۶۷±۳۱٫۳۵ از حداقل و حداکثر ۳۷-۱۹ بود.
نتیجه گیری: بیشترین ضعف پژوهشگران در گزارش نتایج مطالعات، در قسمت مواد و روش ها می باشد که می توان با آموزش بیشتر این مباحث، استفاده از متخصصین آمار و متدولوژی و همچنین استفاده از ابزارهای استاندارد برای خود ارزیابی مقالات، این موارد را برطرف کرد.