مقاله کیفیت گرایی کارکنان و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: کیفیت گرایی کارکنان و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت گرایی
مقاله کیفیت خدمات
مقاله ارتقای کیفیت
مقاله کیفیت خدمات آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله فام رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان «بررسی کیفیت گرایی کارکنان و نقش آن در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب» اجرا شده است. فرضیه های تحقیق شامل کیفیت گرایی کارکنان که مولفه های آن عبارتند از: مشتری گرایی، خلاقیت و نوآوری، نگرش دائمی به وضع مطلوب، اهمیت دادن به وضع ظاهری، صبوری و شکیبایی کارکنان، گروه گرایی و هدف گرایی و رابطه آن با ارتقای کیفیت خدمات آموزشی تدوین گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بناب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می باشد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر با توجه به این که ضریب B در آزمون رگرسیون این فرضیه ها ۴۳۴% می باشد، می توان گفت که حدود ۴۳ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط تغییرات در متغیرهای مستقل مورد بررسی تبیین می گردد. همه فرضیه های تحقیق با آزمون های مربوطه و با خطای ۰٫۰۵ و سطح اطمینان ۹۵% از نظر معنی داری آماری مورد تایید قرار گرفتند.