مقاله کیفیت پمفلت های آموزش به بیمار موجود در سطح مراکز آموزشی-درمانی شهرستان رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۸۰ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: کیفیت پمفلت های آموزش به بیمار موجود در سطح مراکز آموزشی-درمانی شهرستان رشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بیماران
مقاله پمفلت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تراش مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: تبری رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پمفلت های آموزشی، یکی از روش های آموزش دهی به بیماران توسط پرستاران و یکی از شاخص های مهم تاثیرگذاری پمفلت ها، کیفیت تهیه آنهاست. ارزیابی کیفیت و تشخیص نارسائی آن کمک ارزنده ای به ارتقاء کیفیت آن ها خواهد کرد.
هدف: تعیین کیفیت پمفلت های آموزش بیمار موجود در مراکز آموزشی-درمانی شهر رشت
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی-مقطعی در سال ۱۳۹۱، ۱۷۲ پمفلت آموزش بیمار موجود در مراکز آموزشی-درمانی شهر رشت جمع آوری شد و کیفیت آنها با استفاده از فهرست بازبینی محقق ساخته روا و پایا ارزیابی شد که مشتمل بر ۴ بخش (۱) عنوان، (۲) متن، (۳) ظاهر و جاذبه های بصری و (۴) نیز ساختار و نکته های کلی پمفلت ها بود. برای تعیین درجه خوانایی پمفلت ها نیز از فرم قابلیت خواندن SMOG (Simplified Measure Of Gobbledygoop) مک لاگلین استفاده شد. داده ها با آمار توصیفی در نسخه ۱۷ نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین امتیاز کیفیت پمفلت ها در هر یک از حوزه های عنوان، متن، ظاهر و جاذبه های بصری، و ساختار و نکات کلی به ترتیب ۰۹
±۷۲٫۵، ۸۴٫۲±۹۷٫۱۱، ۱۴٫۲±۶۷٫۶ و ۰۸٫۲±۲۱٫۶، میانگین سطح درجه خوانایی پمفلت ها در حد پایه کلاسی ۱۱(۴٫۱±۵۸٫۱۱) بود و تنها ۲٫۱% پمفلت ها در سطح خوانایی توصیه شده (۶ و کمتر) نوشته شده بودند.
نتیجه گیری: بیش از نیمی از پمفلت های موجود در مراکز آموزشی-درمانی کیفیتی نامطلوب داشته و بیشتر آن ها نیز از سطح خوانایی مناسبی (۶ و کمتر) برخوردار نبودند.