مقاله کیفیت و موانع ثبت گزارشات پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۳۳۶ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: کیفیت و موانع ثبت گزارشات پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان (۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارک پرستاری
مقاله کنترل فرم ها و مدارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدقصابی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی علوی نگین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ثبت دقیق و کامل گزارشات پرستاری، از پیش شرط های انجام مراقبت های مبتنی بر شواهد است و یکی از مهمترین وظایف پرستاران محسوب می گردد؛ همچنین نقش بسزایی در ارائه کیفی مراقبت های پرستاری دارد و ارتباط با سایر اعضای گروه سلامت را ممکن می سازد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی محتوا و ساختار ثبت گزارشات و علل عدم گزارش نویسی صحیح، در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی، در مجموع ۱۴۰ گزارش پرستاری بررسی شد. پرونده ها به صورت تصادفی، از بخش های ویژه، داخلی و جراحی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی کیفیت ثبت گزارشات پرستاری، از یک فرم بازنگری که بر اساس اصول یازده گانه عمومی گزارش نویسی پرستاری، طراحی شده و حاوی ۳۸ گویه بود، استفاده گردید. در این فرم ها، ۳۰ گویه مربوط به حیطه محتوا و ۸ گویه، در حیطه ساختار طراحی بود. برای بررسی موانع موجود در ثبت گزارشات پرستاری، از پرسشنامه ای خود ساخته که با استفاده از نتایج تحقیق قبلی در این زمینه طراحی شده بود، استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  (ویرایش۱۱٫۵ ) و روش های آماری توصیفی و کای دو، در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: کیفیت %۲۱٫۴ از گزارشات مطلوب، %۵۳٫۶ متوسط و ۲۵% ضعیف بود. در مجموع، کیفیت گزارشات پرستاری، در بعد محتوا از کیفیت پایین و در بعد ساختار، از کیفیت مطلوبی برخوردار بود. در بررسی علل عدم گزارش نویسی صحیح از نظر پرستاران، عدم تناسب تعداد پرستار به بیمار، خستگی، حجم بالای کاری، عدم تاثیر گزارش نویسی در ترفیع کاری، اولویت دادن به مراقبت تا ثبت گزارش آن، مشکلات شغلی و عدم آگاهی از اصول نگارش صحیح گزارش و پیامدهای قانونی آن، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، گزارشات پرستاری، در بعد محتوا از کیفیت مناسبی بهره مند نبودند و برای ارتقای کیفیت نیازمند برنامه ریزی است.