مقاله کیفیت علوفه گونه های مهم مرتعی در منطقه استپ مرکزی ایران (مطالعه موردی: مراتع ندوشن استان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۲۷۲ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: کیفیت علوفه گونه های مهم مرتعی در منطقه استپ مرکزی ایران (مطالعه موردی: مراتع ندوشن استان یزد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش غذایی
مقاله پروتئین خام
مقاله انرژی خام
مقاله قابلیت هضم پذیری ماده خشک
مقاله انرژی متابولیسمی
مقاله انرژی قابل هضم
مقاله کل عناصر قابل هضم
مقاله فیبرخام
مقاله دیواره سلولی منهای همی سلولز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشتیان آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین ارزش غذایی گونه های مهم در مراتع استپی یزد، هفت گونه: scarila orientalis، Stipa arabica، Poabulbosa، Tragopogon jezdianuse، Eurotia ceratoides، Astragalus microphysa و Astragalus microphysa که مهم در چرای دام و از عناصر اصلی تیپ های گیاهی منطقه را تشکیل می دادند، در سه دوره زمانی فصل چرا (اواسط اردیبهشت، انتهای خرداد و اواسط مردادماه) با ۳ تا ۵ تکرار و در هر تکرار از ۳ پایه از گونه مورد نظر، جمع آوری و شاخصهای مهم کیفیت علوفه آنها با روشهای AOAC اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شاخصهای کیفیت علوفه مانند پروتئین خام (CP) و انرژی خام (GE)، قابلیت هضم پذیری ماده خشک(DMD) ، انرژی متابولیسمی، انرژی قابل هضم (ME) و کل عناصر قابل هضم (TDN) با پیشرفت مراحل رویشی گیاهان کاهش می یابند، و میزان فیبرخام (CF) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) افزایش می یابد. به طور کلی بیشتر عامل های برآورد شده اختلاف معنی داری در سه دوره از فصل چرا با هم داشتند. به طوری که بین گونه های مختلف از نظر میزان پروتئین خام اختلاف معنی داری وجود ندارد، اما فیبر خام و انرژی خام در بین گونه ای مختلف متفاوت بود. به طور کلی علوفه موجود در مرتع در اوایل فصل چرا که مصادف با دوره رویشی گیاهان از کیفیت بهتری برخوردار است و چرا در این زمان بهترین عملکرد دام را به دنبال خواهد داشت که البته باید با مدیریت صحیح در مرتع باشد تا تولید پایدار در مرتع داشته باشیم.