مقاله کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری (QWL)
مقاله عملکرد کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی یزدانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان شهرداری تهران را بررسی می کند. کیفیت زندگی کاری مشتمل بر هفت مولفه و عملکرد کارکنان هفت مولفه است، که برای سنجش کیفیت زندگی کاری از مدل والتون و برای سنجش عملکرد کارکنان از مدل اچیو استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شهرداری تهران به تعداد 240 نفرند و حجم نمونه ۷۰ نفر محاسبه شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، پرسشنامه ها شامل دو بخش ۱- کیفیت زندگی کاری ۲- عملکرد کارکنان بوده که پرسشنامه کیفیت زندگی کاری متضمن ۲۹ سوال و پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای ۱۷ سوال با طیف پنج گزینه یی لیکرت می باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها پژوهش حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید که در بخش آمار استنباطی از آزمون کای دو کارل پیرسن، همبستگی تاوکندال و فریدمن استفاده شده است. این پژوهش فرضیه داشته که همه فرضیات تایید شده اند. نتایج حاصل از فرضیه ها تحقیق نشان می دهد که بین مولفه ها کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن، فرصت برای رشد، وابستگی اجتماعی و فضای کلی زندگی کاری، انسجام اجتماعی، قانونگرایی در سازمان و توسعه قابلیت ها انسانی) و عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگر با افزایش یا کاهش هر یک از مولفه ها کیفیت زندگی کاری میزان عملکرد کارکنان تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین سازمان می تواند با بهبود این مولفه ها موجبات ارتقای عملکرد کارکنان را فراهم آورد.